A Normalitás Egyháza jelképének (A Magyar Nyílnak) kielemzése

NE_nyiil

BEVEZETŐ

Mint minden szervezetnek, úgy a Normalitás Egyházának is szüksége van egy jelképre, mellyel az arra érdemes személyek azonosságukat jelezhetik egymás felé. Azonban az rendre elgondolkodtató, hogy még szimbolikában igen jártas honfitársainknak sem tűnt fel, hogy minden egyes új - akár forradalmian újnak mondott - szervezet is ugyanazokat a ósdi szimbolikai elemeket alkalmazza, amelyek oly régiek, hogy akár időszámításunk elé is visszatérhetünk az eredetük kutatása során.

Bámulatos, hogy minden egyes szimbólum, minden egyes pofás kis logó ugyanazt az ósdi babilóniai rothadást közvetíti felénk, ami nyomorunk, és kilátástalan helyzetünk oka, függetlenül az érától, és a felhasználók látszólagos szándékától. Ez a szimbólumrendszer nyomorít minket a francia forradalomtól a bolsevik lázadásokon át a "Fidesz-narancsig" bezárólag mindenkor, mindenhol. (Természetesen, akik a "Fidesz-narancsban" egy darab narancsot látnak, és nem a napkorong legleplezetlenebb ábrázolását, azokkal nincs mit kezdenünk; ők agyilag már elvesztek.)

Az úgynevezett Magyar Nyíl egyházunk egyetlen hivatalos szimbóluma, és a nyílhegyet alkotó triquetra kivételével mindent megtettünk azért, hogy az ócska babiloni szimbólumrendszerrel nemcsak, hogy szembe menjünk, hanem (amint azt egy nyílvessző kellően szimbolizálja is), egyenesen harcot indítsunk ellene.

Elemezzük hát ki azt a szimbólumot, amelytől reményeink szerint a jövőben az összes ócska klerikális, és/vagy szabadkőműves tetű őszinte rettegésben fog kitörni! (Úgymond, helyezzük új alapokra a "magyarok nyilaitól ments meg minket, Istenem!" kezdetű fohászt!)

A MAGYAR NYÍL TÁJOLÁSÁRÓL A SZIMBÓLUMOK VONATKOZÁSÁBAN.

Amint a fenti szimbólumot megpillantjuk, puszta állása alapján valami rendellenes érzésünk támad. Mintha esetlenül állna...

Nos, ennek az az oka, hogy a modern emberi elme a vallási jelképek, logók, cégjelzések láttán kondicionálva van arra, hogy a babiloni szimbólumrendszer alapelemeit: kört, háromszöget, négyzetet, rombuszt, vagy csillagot lásson, vagy ilyen alakzatokat várjon háttérként felbukkanni. Egy ferdén álló nyíl mögé - főképpen a jobboldali gondolkodású , európai emberek - valószínűleg egy kör hátteret képzelnének el.Viszont ez a nyíl bajosan férne el egy tisztességes kör közepébe illesztve, hiszen ha a szimbólum csúcstól csúcsig, normális rátartással körbekerítésre kerülne, akkor csak egy ovális keretezhetné. Ha négyzetbe szeretnénk belelátni, akkor az állása téglalapot eredményezne.

Természetesen meg lehet kísérelni ezt a szimbólumot beleerőltetni egy négyzetbe; arányaiban jól is nézne ki: mint egy egérfos egy törülköző közepén.

A képen látható szimbólum állása 35° a vízszinteshez képest, és ez szándékos. A Magyar Nyíl nem állhat a babiloni szimbolika elemeibe látványosan beilleszthető módon. Tudjuk, hogy ez rögvest ellenszenvet vált ki azon faékszerűen egyszerű nemzettársaink között, akik szívük szerint mindent egy vörös alapon fehér kör belsejébe szeretnének beilleszteni, de nagyon sajnáljuk; a Magyar Nyíl hülyén nézne ki ilyen köntösben.

A Magyar Nyíl szögállása ugyanis tetszőlegesen megválasztható, a következő szögállások viszont szigorúan tilosak: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°, és ezektől plusz-mínusz 5°. A fentiek azok a szögek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy körbe, négyzetbe, háromszögbe, vagy rombuszba a szimbólum területfelhasználás tekintetében gazdaságosan beilleszthető legyen. (A nép nyelvén: ne nézzen ki csálén, vagy egyenesen irtó hülyén).


A MAGYAR NYÍL TÁJOLÁSÁRÓL AZ EGYHÁZ VONATKOZÁSÁBAN.

Egyházunk vonatkozásában a Magyar Nyíl a Nyilas csillagképbe mutató jelentéssel bír. A Nyilas csillagkép az emberiség minden boldogabb korszakában tudvalevőleg a Magyarság csillagképe volt, egyházunk szempontjából azonban ennél is fontosabb, hogy a Tejútrendszer középpontja a Nyilas csillagkép irányában található. Számunkra a Tejútrendszer szerkezetében, létezésünk keretrendszerében értelmezhetetlenül óriási mivoltában, a Világegyetem élő és kézzelfogható szimbóluma. A Világegyetem pedig, mint tudjuk, a mi Istenünk. Egyértelmű tehát, hogy szimbolikánkban a Nyíl mindig felfelé (az ég felé) irányul.

A Magyar Nyíl a "felfelé" mellett azonban két iránnyal rendelkezhet, azon egyszerű oknál fogva, hogy egyházunk szervezése kétlépcsős.

A fenti képen látható tájolás a beavatotti státusszal nem rendelkező Külső Kör jelképtájolása. Ez a kelet felé néző tájolás az úgynevezett márciusi tájolás. (Magyarországról nézve a nyilas csillagkép márciusi hajnalokon a délkeleti látóhatár felett tűnik fel. Ez a márciusi tájolás - amint a tavasz jelenti az energiák, a táj feléledését - szimbolizálja a beavatást még nem nyert hívek felserkenését az apátiából a tettek felé... a kilátástalanság helyett a remény felé... egyszóval a pusztítóan toxikus - az analógia értelmében téli - társadalmunkból a jövő derűsebb világába.

Mivel az Elvek Könyve a be nem avatott hívőink számára készült "szent könyv", egyértelmű, hogy ezen a weblapunkon a Magyar Nyíl állása márciusi.

Azonban a beavatottak számára a nyíl állása éppen a fent ábrázoltnak a fordítottja: az úgynevezett novemberi tájolás, mely felfelé, és nyugat felé mutat. (Magyarországról nézve a Nyilas csillagkép november folyamán, napnyugta után a délnyugati látóhatár felett tűnik fel). Ez a novemberi tájolás szimbolizálja a beavatottak már teljes körűvé vált tudását, melyet ők életük alkonyára már saját egyéni megvilágosodásuk előmozdítására hasznosíthatnak. (Egyházunkban a halálig tartó tanulás, és önművelés gyakorlatilag kötelező, hiszen a második kötelesség kimondja: képezd magad erősségeidben a tőled telhető legtökéletesebb szintre! (EK 3.4)

A hivatalos weblapunkon, amennyiben elindul majd, ez a tájolás lesz látható, hiszen azt a weblapot a beavatottak is látogatni fogják majd.

Összefoglalóan tehát: ha valaki ezt a szimbólumot a fenti képen látott állásban látja, akkor a Külső Körrel kapcsolatos jelentéstartalommal bír, ha nyugat felé emelkedőben látja, akkor a Belső Körrel kapcsolatos jelentéstartalommal bír.

És akkor most elemezzük ki a Magyar Nyilat elemenként:

A NYÍLVESSZŐ, ÉS A TOLL

NE_nyiil_test

A nyílvessző és a toll szimbolizálja egyházunk azon törekvését, hogy ebből a legalja létezésből, melyet jelenleg az emberiség megél, ebből a nyugati értékrendszernek Róma hanyatlását megszégyenítő pusztulásából folyamatosan felemelkedve induljon meg - mégpedig bármi áron - a civilizáció megtartása, és a szennyből való kilábalása útján. A "bármi áron" fogalmát a nyílvessző megfelelően jelképezi. Aki nem hiszi, kérjen meg egy félnótást, hogy lője mellbe egy nyílvesszővel. Az utolsó pillanataiban majd megérti, a nyílvessző miért a kérlelhetetlen haladás szimbóluma.

A nyílvessző tolla szimbolizálja egyben a mindennemű, tehát a technikai fejlődés útját is - hiszen kiképzéséből adódóan nem nehéz belelátni egy felemelkedő rakéta hajtőműveiből kiáradó tűz sematikus ábrázolását -, de ennél fontosabb, hogy a szimbolika megjeleníti, amint különböző népek egymástól elszeparált, vékony kis ágai egy cél és egy új civilizáció érdekében egy törzzsé, egy akarattá, egy cél végrehajtásának kérlelhetetlen nyílvesszejévé alakul.

A TRIQUETRA

NE_nyiil_triquetra

A Magyar Nyíl szimbólumának egyetlen olyan része, mely az ősi szimbólumrendszerbe beépíthető. Mentségére legyen mondva, hogy eredetileg díszítőszimbólum volt, csak a katolicizmus sajátította ki magának a szentháromság egy ábrázolási formája végett.

Nos, a triquetra egyházunk esetében is szentháromságot jelöl, mégpedig az Ember szent hármasságát: Test-Lélek-Szellem. De a nyílvessző - úgymond a szimbólum - csúcsán való elhelyezkedése jelöli egyben azt is, hogy mi minden nagyszerű tett csúcsaként az emberi szándék, akarat, és cselekedet szent hármasát értékeljük. Magyarul, a Normalitás Egyházának "rakétája" nem gyengélkedő droidok hasoncsúszó imáitól, hanem az Ember cselekedetétől röppen az Úr, azaz a Világegyetem irányába. Egyházunkban mindenki cselekvőköteles, ami annyit jelent, hogy mi az Univerzumot dicső, igazságos, és hősies tettekkel imádjuk, nem ócska nyöszörgő fohászokkal, mint más vallások hívei.

Ezért tartottuk szükségesnek, hogy a szégyenteljesen harmatgyengévé vált katolicizmussal való összeegyeztethetetlenségünket szimbolizáljuk azzal, hogy a katolicizmusban általában önmagában álló triquetrát mi kelta körben (az úgynevezett kelta csomóként) ábrázoljuk.

A KETTÉHASÍTOTT ÉRME

NE_nyiil_érme

A szimbólum társadalmi szempontból talán legjelentősebb része az úgynevezett kettéhasított érme. Ez a rész jelképezi Egyházunk teljes szakítását, az ócska, megosztó, népek közé éket verő, és egyébként minden tekintetben, így spirituálisan is hamis dualizmus baromságaival. A dualizmus káros hatásait nemcsak a feketén-fehéren gondolkodó, sok esetben határeset-pszichopata szervezetek üzeneteiben érhetjük tetten, hanem gyakorlatilag az élet minden terén.

Ahogy jobbosnak utálnia kell a balost, úgy úszul egymásra öreg és fiatal, munkás és értelmiségi, józan, és drogos, szegény, és gazdag... vagy éppenséggel fradista és újpesti, rapper és metálos, húsevő és vegán, városi és vidéki, autós és biciklis, kutyakedvelő és macskakedvelő... ha kinyomtatnánk, a sort a közeli kiserdő papíripari felhasználási célú kiirtásáig folytathatnánk... Ezt tette a dualizmus, és az abból fakadó szarjankóskodás az emberi civilizációkkal.

Holott, mindannyian ismerjük a szinte szállóigeszerű népi bölcsességet, hogy semmi sem fekete, és fehér, hanem a szürkének egy árnyalata. Nos, egyházunk ezt a népi bölcsességet vallási szintre kívánja emelni, egyben szeretnénk kijelenteni, hogy minden általánosan dualista gondolkodási vonulatot ellenségünknek tekintünk.

Egyetlenegy pont van a nagyvilágon belül, ahol dualista hozzáállást követünk: ez a jó ember-rossz ember vonatkozása. Ebben ugyanis valóban nincs szürke tartomány. Aki jó, az csak akaratlanul, hibát elkövetve tud rosszat tenni. Aki gonosz, az jót is csak önös érdekből, későbbi aljas célok előremozdítására tesz. A normális emberből sosem lesz sorozatgyilkos. A sorozatgyilkos sosem lesz rehabilitálható normális emberré.


Ez van, ilyen az élet. Aki szerint nem, azt megkérjük, hogy az állatkertben, a kedélybeteg vízilónak filozofálgasson, hátha sikerül vele felvidítani a derék jószágot.


A kettéhasított érme egyben jelképezi azt is, hogy a Normalitás Egyházának híve az igazság keskeny ösvényén haladva sohasem található meg a hülyeség érmének egyik oldalán sem. Az igazság sohasem baloldali, és sohasem jobboldali, a gonoszság sohasem fehér, és sohasem néger, a háború győztese nem szent, és a vesztese nem sátáni... a valóban értékes igazság, erények, elvek, tudás mindig valahol a középúton található. Hogy jobbra, vagy balra tér el egy kissé ez a középút az abszolút mediántól, az lényegtelen, amennyiben az egészséges elme, és nem a dualista oldalakhoz ragaszkodó droid-vezérlőáramkör vezeti az egyént. Magyarul, a Normalitás Egyházának tagja nem tartozik semmilyen buzerátor dualista szervezethez, gittegylethez, és valláshoz. Pont, kuss. Nincs apelláta.


A MAGYAR NYÍL HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL

Nyilván mindenkiben felmerül: milyen jó egy ilyen egyedi szimbólum, bármikor, amikor feltűnök vele utcán, bevásárlóközpontban, iskolában, mindenki hiba nélkül tudja, hogy ki vagyok, és merre tartok. Igaz? Nos, akkor ez a felmerülés merüljön is alá rögvest! Mivel egyházunk a világi tiltást nem ismeri, kifejezetten nem tiltjuk a Magyar Nyíl világi használatát, de felettébb nem javasoljuk.

Annyit viszont tudnod kell, hogy Egyházunkon belül mindenki korlátlanul felelős a tetteiért; ha ezzel csak egy kicsi problémád is van, inkább kerülj minket. Ez a felelősség viszont annyit jelent, hogy ha hülye módon villogtál a jelvényünkkel, és a hatóságok ezért letartóztatnak, akkor tőlünk következményként semmi segítséget nem fogsz kapni. Ha hülye vagy, ott rohadj a sitten, ahová bevittek.

Szeretnénk, ha mindenkinek kinőne vége egy kicsit a titkosszolgálati agya. Áruljátok már el, mi a jó nektek abban, hogy rendszeresen valósággal villogtatjátok az azonosító jeleket a hatóságok felé, csak azért, hogy vagizhassatok három féleszűnek, mekkora csávók vagytok? Majd amikor ezen jelkép használóira vadásznak már, akkor mekkora csávók lesztek a radiátorhoz kötözve?

Ezért a normalitás egyházának nincsenek zászlói, és címerei, nincsenek beazonosítható - mondjuk úgy, hivatalos - székházai, és bár "regáliáink" demonstrációs célú vonulásokra ugyan lesznek (standardok formájában), ezeket csak a már általunk birtokolt parókiákon fogjuk használni. Ameddig azonban egyetlen parókiánk sincs, kéretik a normalitás elsajátítása, és csak akkor használjátok ez a jelet - a jövőben - ha figyelemfelkeltő stencilezést folytattok a városban, vagy templomokat (a Normalitás Egyházának sejtjeit) kell koordinálnotok. Ez azonban a jövő dala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Math Captcha
− 1 = 1